Przepisy

Część przepisów oraz norm technicznych, na których oparta jest nasza działalność.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. z późniejszymi zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dotyczy: montażu urządzeń na ścianie kominowej.

PN 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania przy odbiorze.

PN 87/B-02411 Kotłownie na paliwo stałe - wymagania.

PN 93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe - wymagania i badania.

PN B-02431-1/IV.1999/ kotłownie wybudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - wymagania.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Norma Europejska EN 1856-1 Kominy - wymogi dla kominów metalowych-część 1: produkty do systemów kominowych.

PN 93/B-02870 Badania Ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach.

Norma Europejska EN 1443:2003 Kominy - wymagania ogólne.

Norma Europejska EN 1856 – 1 kominy – wymogi dla kominów metalowych.

ITB Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ZAUT-15/VII.11/2004. Wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

A także inne stosowne normy budowlane i rozporządzenia dotyczące kontrolowanych obiektów i urządzeń kominowych.

Kontakt

ul. Krasińskiego 13
38-200 Jasło

519 146 011

Napisz do nas

www.kominiarz-jaslo.pl

Zobacz na mapie